اطلاعات حقوقی

مهریه

صداق یا مهریه چیست؟ چه چیزهایی به عنوان مهریه می تواند تعیین شود؟ مهریه عندالمطالبه به چه معناست؟ مهریه عندالاستطاعه به چه معناست؟ تعدیل و یا افزایش مبلغ اقساط مهریه چگونه است؟ و نحوه دریافت مهریه را در این مقاله می توانید مطالعه کنید.

مهریه چیست؟

مهریه یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه است و در واقع پشتوانه مالی زن در زندگی مشترک محسوب میشود و مطابق با قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح ، زن مالک آن می شود و این اختیار را دارد که هر نوع تصرفی که بخواهد می تواند انجام دهد.در همین راستا ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اشاره می نماید: به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

در واقع ماده مذکور این مفهوم را می رساند که زوجه هر زمان که اراده بنماید می تواند مهر خود را مطالبه کند و زوج نیز پس از مطالبه زن ،باید آن را بدوی بپردازد.

چه چیزهایی می تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

در بیشتر مواقع مشاهده کرده ایم که مهر یا همان صداق را تعدادی سکه طلای بهار آزادی تعیین می نمایند و یک جلد کلام الله مجید و همچنین یک جفت شمعدان و یک آینه و شاخه نبات نیز به آن ضمیمه می نمایند.اما باید بدانیم که مطابق با قانون مدنی ، هرچیزی را که مالیت و ارزش مادی داشته باشد و اشخاص بتوانند مالک آن بشوند و بتوان برای آن قیمت گذاری کرد را می توان به عنوان مهریه تعیین نمود.ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی : هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرارداد.

نکته: چنانچه صداق وجه نقد تعیین شود و زوجه پس از گذشت سال ها آن را مطالبه نماید، صداق وی مطابق با تغییر قیمت و تورم سالانه محاسبه و به وی پرداخت خواهد شد. در همین زمینه در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی آمده است: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

 

مهریه عندالمطالبه به چه معناست؟

مهرعندالمطالبه به این معناست که هر زمان زوجه اراده کند و مهر خود را از همسرش مطالبه بنماید، مرد موظف است که آن را به طورکامل بپردازد، مگر آن که بتواند عدم استطاعت و عدم توانایی مالی خود را به اثبات برساند که در این صورت دادگاه با توجه به توانایی های مالی و درآمد مرد، مهریه را تقسیط می نماید. هنگامی که صداق به صورت عندالمطالبه است، اصل بر این است که مرد توانایی و استطاعت پرداخت آن را دارد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود و بار اثبات آن نیز بر عهده شوهراست و در واقع اوست که باید ثابت کند توانایی کافی برای پرداخت تمام و یا پرداخت بخش زیادی از مهریه را به صورت یکجا ندارد.

مهریه عندالاستطاعه به چه معناست؟

مهریه عندالاستطاعه به این معناست که پرداخت آن از سوی مرد به همسرش مشروط به داشتن استطاعت و توانایی کافی مالی است و اصل بر این است که مرد توانایی کافی برای پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد.چنانچه زوجه مهریه خود را مطالبه بنماید همانطور که گفته شد، اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت تمام و یا بخش زیادی از آن را به صورت یکجا ندارد و بار اثبات خلاف این موضوع بر عهده زوجه است.

نکته مهم: این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه به صورت عندالمطالبه و بخشی دیگر به صورت عندالاستطاعه درنظر گرفته شود که در چنین شرایطی حکم هر قسمت از مهریه مطابق با شرایطی است که بیان شد.

تعدیل و یا افزایش مبلغ اقساط مهریه چگونه است؟

الف)نحوه افزایش مبلغ اقساط مهریه : چنانچه با توجه به عدم استطاعت مالی زوج، وی قادرنباشد که تمام مهریه را یکجا بپردازد و به همین دلیل دادگاه پرداخت مهریه را به صورت اقساطی قرار دهد، زوجه می تواند به این حکم اعتراض نموده و اگر اموالی از شوهر خود سراغ دارد که از طریق آنها بتواند تمام مهریه و یا بخش بیشتر مهریه خود را به صورت یکجا دریافت بنماید، با معرفی این اموال و دارایی ها از دادگاه درخواست تجدیدنظر بنماید.

همچنین چنانچه زوجه بعدا اموالی از همسر خود شناسایی نمود و یا متوجه این موضوع شد که درآمدهای همسرش به گونه ای افزایش یافته است که وی می تواند در بازه های زمانی تعیین شده از سوی دادگاه مقدار بیشتری از مهریه را بپردازد، می تواند با اثبات این موارد در دادگاه ، تقاضای افزایش مبلغ اقساط مهریه را بنماید که در چنین شرایطی، دادگاه حکم  به افزایش مبلغ اقساط مهریه می دهد بطور مثال هنگامی که دادگاه حکم داد است که زوج ماهانه نیم سکه طلا بهار آزادی به عنوان صداق به زوجه بپردازد، اگر شما با توجه به دارایی های تازه بدست آمده و یا تازه شناسایی شده زوج و یا با توجه به افزایش در امدهای زوج ، بتوانید این موضوع را در دادگاه به اثبات برسانید و دادگاه بجای پرداخت نیم سکه، زوج را مکلف به پرداخت ماهانه یک سکه تمام بهار آزادی بنماید.

ب)تعدیل کاهش مبلغ اقساط مهریه: چنانچه پس از مدتی بنا به عللی از قبیل افزایش قیمت ها و تورم بازار، پرداخت اقساط ماهیانه تعیین شده برای زوج امکان پذیر نباشد نمی تواند از دادگاه درخواست تعدیل در مبلغ اقساط پرداختی بنماید و معمولا در چنین مواردی دادگاه ها اقدام به تعدیل مبلغ اقساط می نمایند.

آیا مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه قابل مطالبه است؟

براساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده زوجه می تواند ۱۱۰ تا سکه ی خود را مطالبه کند و در صورت پرداخت نکردن میتواند حکم جلب مرد را از دادگاه بگیرد  و حتی اگر پرداخت ۱۱۰ سکه به صورت اقساطی هم باشد و زوج اقساط را هم پراخت نکند زوجه در این حالت هم  میتواند حکم جلب زوج را بگیرد ولی اگر زوجه بیش از۱۱۰ سکه داشته باشد در صورت پرداخت نکردن نمیتواند حکم جلب زوج را بگیرد و حتی اگر پرداخت مهریه به صورت اقساطی هم باشد باز در این حالت هم نمی تواند .

مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه بهار آزادی:

هنگامی که مهر زوجه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار باشد، مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، برای اجبار مرد به پرداخت آن باید ملائت و توانایی مالی مرد احراز گردد و در اصل اینطور فرض می شود که مرد توانایی پرداخت بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل آن را ندارد و این زوجه است که برای رسیدن به مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی باید توانایی مالی همسرش را به نحوی ثابت کند. برای وصول مهر بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی زن نمی تواند حکم حبس همسرش را از دادگاه درخواست نماید و همچنین دستور جلب زوج نیز صادر نخواهد شد. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۶: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

نحوه دریافت مهریه:

مرحله اول) برخلاف اکثر قریب به اتفاق وکلا که مرحله اول دریافت صداق را ارسال اظهارنامه به زوج می دانند.

مرحله دوم)تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده مبنی بر مطالبه مهر و صداق و یا درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه ازدواجی که مراتب عقد نکاح را ثبت نموده است و یا هر دو مورد به صورت توامان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − شش =

دکمه بازگشت به بالا